Zoek...

Algemene voorwaarden

Van Amity Networks BV (Vlijmen) Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (KvK17269576).

 

Let op: Indien u niet akkoord gaat met de algemene voorwaarden, of enkele bepalingen ervan die hierna worden vermeld, dan raden wij u aan om noch de website www.mpodia.nl, noch de applicaties van Mpodia te gebruiken


Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: de horeca onderneming
 2. Opdrachtgever: Amity Networks BV
 3. Mpodia: het online platform waarmee Amity Networks BV via de agents haar diensten aanbiedt aan de horeca ondernemingen.
 4. Diensten: promotie- en advertentieruimte op de site van Mpodia. Ruimte voor een “eigen” pagina waar horeca ondernemingen hun eigen producten en diensten kunnen aanbieden aan de doelgroep.
 5. Product: een abonnement (instap, premium of launch) om gebruik te maken van de diensten van Amity Networks op het online platform van Mpodia. Onder een instapabonnement wordt verstaan: abonnement met basisopties zoals een eigen pagina beheren, banner op de homepage en vertoning als men zoekt naar horeca in de buurt van een poppodium. Een premium abonnement is een uitgebreider abonnement en biedt veel meer mogelijkheden. Hier kan men onder andere een eigen menu en arrangementen aanbieden, direct reserveren en hun eigen social media wall zichtbaar maken. Ten slotte een launch abonnement waarbij een ondernemer eenmalig de kans krijgt om een premium abonnement af te nemen met 50% korting.
 6. De overeenkomst(en): iedere overeenkomst tot dienstverlening tussen opdrachtnemer en Amity Networks BV alsmede andere overeenkomsten tussen opdrachtnemer en Amity Networks BV, waaronder doch niet uitsluitend deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Amity Networks BV en de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
 2. Andersluidende bepalingen in voorwaarden van Amity Networks zijn niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.
 3. De voorwaarden worden geacht van toepassing te zijn op elke volgende overeenkomst (aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten daaronder begrepen) tussen de horeca onderneming en Amity Networks BV.
 4. Amity Networks BV behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden éénzijdig te wijzigen. Het is daar aan de gebruiker om regelmatig de meest recente versie van de algemene voorwaarden te raadplegen die terug te vinden is op www.mpodia.nl.
 5. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal de nietige of vernietigde bepaling van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: De totstandkoming en duur van de overeenkomst

 1. De door Amity Networks uitgebrachte abonnementen zijn geldig gedurende de daarin gestelde contractduur.
 2. Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de lopende contractduur, mits schriftelijk, door middel van een aangetekend schrijven, en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden voor de einddatum van de lopende overeenkomst.
 3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht schriftelijk aan Amity Networks BV heeft bevestigd, of bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, nadat Amity Networks de werkzaamheden feitelijk heeft aangevangen of nadat opdrachtnemer de promotie- of advertentieruimte gebruikt.
 4. De door Amity Networks BV opgegeven termijnen gelden nimmer als fataal. Ingeval van overschrijding van termijnen, is Amity Networks BV niet in gebreke of verzuim, heeft opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding en heeft op schadevergoeding en heeft opdrachtnemer niet het recht haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten.

Artikel 4: De uitvoering van de overeenkomst door Amity Networks BV

 1. Met Mpodia levert Amity Networks BV de toegang tot een web-portal aan de opdrachtnemer door het beschikbaar stellen van de met de Amity Networks BV overeengekomen afspraken en mogelijkheden.
 2. In geval van storing veroorzaakt in de verbinding met internet, door uitval van apparatuur en/of programmatuur, zal Amity Networks BV zonder aansprakelijk te zijn, de storing zo spoedig mogelijk opheffen. Voor zover Amity Networks BV daarbij afhankelijk is van derden kan Amity Networks BV niet instaan voor de duur van de storing. Voor het geval de storing is veroorzaakt door apparatuur en/of programmatuur van de opdrachtnemer zijn de kosten van het herstel voor rekening van de opdrachtnemer.
 3. Amity Networks BV zal te allen tijde wijzigingen kunnen aanbrengen in haar systemen.
 4. Indien wijzigingen in het systeem voor de opdrachtgever leiden tot de noodzaak van aanpassingen, zal dit tijdig aan de opdrachtnemer worden meegedeeld.
 5. Ten behoeve van onderhoud van haar systemen zal Amity Networks BV deze tijdelijk buiten gebruik kunnen stellen.
 6. Amity Networks BV kan, indien zij daartoe de noodzaak vaststelt, de technische interfaces van Mpodia, het wachtwoord en de gebruikersnaam wijzigen.
 7. Indien door toedoen van opdrachtnemer een storing of vertraging in het systeem veroorzaakt wordt, kan Amity Networks BV de toegang tot het systeem blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de storing of vertraging op te heffen.
 8. Amity Networks BV behoudt zich het recht voor om de toegang tot Mpodia te blokkeren, indien het gebruik van de database door of via de opdrachtnemer, direct dan wel indirect via hyperlinks, of anderszins toegang verschaft tot gegevens dan wel gegevens openbaart of doet openbaren die naar het oordeel van Amity Networks BV onoorbaar zijn.
 9. Na beëindiging van de overeenkomst worden alle gegevens en bestanden van de opdrachtgever aan haar overhandigd en verwijderd van het service- platform van Amity Networks BV.

Artikel 5: De uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer

 1. Amity Networks BV meldt de database met klantengegevens direct na het sluiten van de overeenkomst aan. Zij geeft daarbij aan dat de database in haar opdracht wordt bewerkt en bewaard.
 2. Amity Networks BV en opdrachtnemer zal zich als internetgebruiker aan alle huidige en toekomstige wet- en regelgeving houden en zich gedragen conform hetgeen van een zorgvuldig en verantwoord internetgebruiker verwacht mag worden.
 3. Hierbij zijn onder meer van toepassing de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Code verspreiding reclame via e-mail.
 4. De opdrachtnemer vermijdt het gebruik van software dan wel andere middelen waarmee de beschikbaarstelling van de diensten door Amity Networks BV aan andere gebruikers zal worden verhinderd.
 5. De opdrachtnemer laat geen processen en/of programma's op de systemen lopen van Amity Networks BV als er geen directe verbinding met het systeem is.
 6. De opdrachtnemer zal de door Amity Networks BV aan haar ter beschikking gestelde faciliteiten of welk ander uit de overeenkomst voortvloeiend recht nimmer overdragen of ter beschikking stellen aan derden zonder schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van Amity Networks BV.

Artikel 6: Accountbeheer en informatie-uitwisseling

 1. Zodra een account wordt aangemaakt, krijgt de gebruiker een gebruikersnaam en een password toegewezen (hierna "Login"), waarmee hij toegang krijgt tot zijn privéaccount (de eigen pagina).
 2. De Login is persoonlijk en vertrouwelijk, en kan enkel gewijzigd worden op vraag van de gebruiker of op initiatief van Amity Networks BV. De gebruiker is als enige volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de Login en hij stelt alles in het werk om zijn Login geheim te houden en die niet bekend te maken, om het even hoe en aan wie.
 3. In geval van verlies of diefstal van een Login is de gebruiker verantwoordelijk voor alle gevolgen die te wijten zijn aan dit verlies of deze diefstal, en dient hij zo snel mogelijk de procedure op te starten om de Login te wijzigen.
 4. De gebruiker aanvaardt het gebruik van e-mail om de informatie te verzenden die opgevraagd wordt om het contract af te sluiten of uit te voeren en om andere zaken afgehandeld te krijgen.

Artikel 7: Duur, ontbinding en opschorting

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen.
 2. De overeenkomst wordt telkens tot wederopzegging automatisch en stilzwijgend verlengd met dezelfde periode.
 3. De overeenkomst kan door de opdrachtnemer uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voor het verstrijken van de in a genoemde termijn.
 4. Amity Networks BV kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, dan wel haar verplichtingen jegens opdrachtnemer opschorten, indien de opdrachtnemer haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet, niet behoorlijk, niet tijdig of niet volledig nakomt. Amity Networks BV zal dan nimmer tot schadevergoeding gehouden zijn.
 5. Iedere partij kan de overeenkomst onmiddellijk ontbinden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien de andere partij in staat van faillissement is verklaard, het faillissement is aangevraagd, surseance van betaling heeft verkregen of heeft aangevraagd, onder curatele of onder bewind is gesteld.
 6. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de gebruikersnaam geblokkeerd/verwijderd worden.

Artikel 8: Tarieven en betaling

 1. De tarieven voor de abonnementen zijn als volgt: instap abonnement is €10,- per maand, premium abonnement is €20,- per maand en een premium launch abonnement is 50% korting op een premium abonnement.
 2. De door Amity Networks BV opgegeven prijzen in de opdrachtbevestiging zijn in euro’s, exclusief btw en eventueel andere van overheidswege opgelegde heffingen en/of belastingen.
 3. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door Amity Networks BV zijn ontvangen door bijschrijving op de door haar opgegeven bankrekening.
 4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen uiterlijk 14 dagen na dagtekening van de factuur door Amity Networks BV zijn ontvangen. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtnemer zijn de vorderingen van Amity Networks BV onmiddellijk opeisbaar.
 5. Na overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtnemer van rechtswege in gebreke. Het gefactureerde bedrag wordt vanaf die datum verhoogd met de wettelijke rente.
 6. Incassokosten en buitengerechtelijke kosten komen alle voor rekening van de opdrachtnemer.

Artikel 9: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Amity Networks BV is eigenaar van alle rechten op door haar gebruikte, bestaande en te ontwikkelen producten en diensten, dan wel heeft het recht verkregen om die producten en diensten te gebruiken.
 2. De opdrachtnemer verkrijgt een niet-overdraagbaar recht om de applicaties en de daarbij behorende documentatie, voor de duur van de overeenkomst, te gebruiken.
 3. Het is de opdrachtnemer niet toegestaan om de ter beschikking gestelde applicatie(s) en de daarbij behorende gebruiksdocumentatie te kopiëren anders dan noodzakelijk voor normaal, eigen gebruik. Alle tekens die bepalend zijn voor de eigendom en herkomst zullen bij het maken van kopieën intact gelaten worden.
 4. Amity Networks BV blijft te allen tijde eigenaar van de op het server-platform vastgelegde inhoud van de opdrachtnemer.
 5. Het uitgangspunt van Amity Networks BV is enkel gebruik te maken van rechtsvrije afbeeldingen op Mpodia. Gelieve dit als opdrachtnemer ook in acht te nemen.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

 1. Amity Networks BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor directe en gevolgschade, tenzij deze schade is te wijten aan een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Voor technische storingen die buiten de macht van Amity Networks BV vallen kan Amity Networks BV nimmer aansprakelijk worden gehouden.
 3. Amity Networks BV is nooit aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade van opdrachtnemer zoals bedrijfsschade, vertragingsschade of winstderving.
 4. Amity Networks BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inhoud die op de website van Mpodia staat en kan worden aangepast door derden.
 5. In geval van overmacht is Amity Networks BV nooit aansprakelijk voor enige schade.

Artikel 11: Vrijwaring

 1. De opdrachtnemer vrijwaart Amity Networks BV ter zake van aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of in verband met de werkzaamheden die door Amity Networks BV ten behoeve van de opdrachtnemer zijn uitgevoerd.

Artikel 12: Nietigheid van bepalingen

 1. Nietigheid van toepasselijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 2. Indien een bepaling nietig wordt verklaard wordt aansluiting gezocht bij een bepaling die wel geldig is en waarmee hetzelfde of nagenoeg hetzelfde bereikt wordt.